Giá : Liên hệ annhien
29-09-18 0 Nhấn


                              BAÛNG BAÙO GIAÙ NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC: 1/ Noäi dung bao goàm: - Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình - Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng - Bao goàm cöùu hoä . - Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.) 2/ Nội dung không bao gồm: - Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc. - Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que haøn, ñaù caét, ñaù maøi ... 3/ Noäi dung khaùc : - Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ) GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN : Maùy Keùo Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi - Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India. - Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA - Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA hoaëc tuû ngoaïi nhaäp STEP - Thailand vaø tuû ñieän ngoïai nhaäp NIPPON - Malaisia . - Duøng inox loaïi I 1,0MM - TAIWAN - Cöùu hoä boar . - Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89 - Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O - Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78 ray đối trọng chuyển thành ray T78 3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ NỘI DUNG Chủng loại máy kéo Kích thước cabin Kích thước cửa ĐIỀU KHIỂN Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10% 01 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 302.000.000 02 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 4,5kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 314.000.000 03 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 326.000.000 04 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,5kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 338.000.000 05 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 350.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000 5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P: NỘI DUNG Chủng loại máy kéo Kích thước cabin Kích thước cửa ĐIỀU KHIỂN Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10% 01 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 300.000.000 02 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 310.000.000 03 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 321.000.000 04 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 333.000.000 05 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 345.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000  


  Gửi Tin Nhắn   Điện Thoại: 0913230706
Báo cáo vi phạm
Tin liên quan

​Xưởng in áo thun giá sỉ tphcm

Xưởng in áo thun giá sỉ tphcm, in áo thun quảng cáo giá sỉ Áo thun đồng phục, áo thun cho sự kiện, áo thun in thương hiệu, áo thun giá sỉ in hoặc thêu được thị trường nhiều ngành nghề sử dụng Với đặc tính thoáng mát, thoải mái, tiết kiệm chi phí nhưng đảm…

Dịch vụ TAXI cam kết giá rẻ nhất Tp Vinh - nghệ An

DỊCH VỤ TAXI GIÁ RẺ NHẤT Ở TP VINH - NGHỆ AN  Cam kết giá rẻ nhất cùng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Các bạn chỉ cần liên lạc Hotline 0946884536

cửa hàng hoa tươi Nét Việt điểm đến dành cho hầu hết người yêu hoa.

cửa hàng hoa tươi Nét Việt điểm đến dành cho hầu hết người yêu hoa.  Chào mừng đến tham qua và mua hoa ở dịch vụ điện hoa Nét Việt . Điện hoa giá rẻ, hàng đầu tại Nét Việt , Liên hệ liền với shop hoa (Zalo, Viber) 0938 – 861- 319 lúc đó sẽ mua được hầu…